जिल्ला सभाको सन्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०५७ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन आ.व. २०७५/०७६ काे जिल्ला निकासी कर सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना आ.व. २०७४/०७५ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट Invitation for Bids for Hanglung Siktel Khola MHP IFB Roads 12-17 IFB for road and irrigation भोजपुर जिल्ला अन्तर्गतका गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुको विवरण आगामी आ.ब. ०७४/०७५ को लागि जिल्ला परिषद बैठक नहुने सम्बन्धमा ढुंगा, बालुवा तथा गिट्टी संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्धी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना RFP for Hilebhanjayang Helaucha Boya Sanpang Deurali Road २०७३।०९।२८ गते भएको ढु‌ंगा,गिट्टी, बालुवा अनुगमन समितिकाे निर्णय निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना Invitation for Bids for Road Construction, Bhojpur Amended EOI for DPR आ.ब. २०७३/०७४ को जिल्ला दररेट “जनताको संविधान जनताकै माझमा २०७२” वृतचित्र

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
MIS सामाजिक सुरक्षा Format विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MIS Sa.su Format
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी २०७२-७३ को प्रस्तुतिकरण विवरण २०७३-४-३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुतिकरण विवरण
जिल्ला विकास योजना २०७३-०७४ , २०७२-११-१५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना किताब
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी २०७२ मा उपस्थित भई दिने सम्बन्धी सूचना २०७२-०८-०९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
जिविस भोजपुरको पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठी आ.व. २०७३-०७४ सम्बन्धी जानकारी , २०७२-०८-१३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोष्ठी जानकारी
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ मा सहभागी भइ िदने सम्बन्धमा सूचना २०७३-०८-०९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
जिविस भोजपुरको आ.व. २०७४-०७५ को पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठी , २०७३-०८-१४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोष्ठिको झलक
भोजपुर जिल्ला बाल पाश्र्वचित्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
District Profile Bhojpur-2072 सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रकाशन
आ.व. २०७३-७४ को बजेट तथा कार्यक्रम , सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ मा भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाका विवरण
जिल्लाको ६३ गा.वि.स.हरुको सामाजिक तथा आर्थिक स्तरीकरण सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०६९
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२–०८–१९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-०७२
आ.व. २०७२-७३ को बजेट तथा कार्यक्रम , सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-७३ मा भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाका विवरण
आ.व. २०७१-७२ को बजेट तथा कार्यक्रम , सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-७२ मा भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन भएका योजनाका विवरण

Skip to toolbar