जिल्ला सभाको सन्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०५७ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन आ.व. २०७५/०७६ काे जिल्ला निकासी कर सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना आ.व. २०७४/०७५ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट Invitation for Bids for Hanglung Siktel Khola MHP IFB Roads 12-17 IFB for road and irrigation भोजपुर जिल्ला अन्तर्गतका गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुको विवरण आगामी आ.ब. ०७४/०७५ को लागि जिल्ला परिषद बैठक नहुने सम्बन्धमा ढुंगा, बालुवा तथा गिट्टी संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्धी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना RFP for Hilebhanjayang Helaucha Boya Sanpang Deurali Road २०७३।०९।२८ गते भएको ढु‌ंगा,गिट्टी, बालुवा अनुगमन समितिकाे निर्णय निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना Invitation for Bids for Road Construction, Bhojpur Amended EOI for DPR आ.ब. २०७३/०७४ को जिल्ला दररेट “जनताको संविधान जनताकै माझमा २०७२” वृतचित्र

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी जरुरी सुचना

जिल्ला विकास समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP) बाट सञ्चालित भोजपुर मानेभञ्ज्याङ रानीवास घोरेटार सडकको प्रथम प्याकेजको लागि मिति २०७२।३।२५ र भोजपुर दिङला मुलपानी केउरेनीपानी सडकको प्रथम प्याकेजको लागि मिति २०७२।२।३ मा आम सडक सरोकारवालाहरु तथा स्थानीय सडक उपभोक्ता समितीहरु सँगको आम भेलामा सर्वसम्मत निर्णय भए अनुसार सडकको केन्द्रविन्दुबाट दाँया ३ र बाँया ३ मिटर गरी जम्मा ६ मिटरको सडकपेटी कायम गर्नका लागि नापी कार्यालय भोजपुरले नापी नक्साङकन तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिको रोहवरमा अधिकाँश जग्गाधनिहरुवाट सामुहिक तथा व्यत्तिगत स्वेच्छिक जग्गादान मञ्जुरनामा फारम संकलन भैसकेकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २६ र २७ तथा परियोजनाको वातावरणीय तथा समाजिक रुपरेखा ESMF(Environment and Social Management Framework-2070) को वुंदा ३.६०, ३.६१, ३.६२, ३.६३, ३.६४, र ३.६५ को प्रयोजनको लागि सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उपरोक्त वमोजिम स्वेच्छिक जग्गादान मञ्जुरनामा दिन वाँकी रहेका र सूचनामा नाम छुट भएका जग्गाधनिहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कुनै दाविविरोध वा सुझाव भएमा आ–आफनो हकदैया वा भोगचलन सम्वन्धि सवुत निस्सा वा प्रमाण सहित जिल्ला प्राविधिक कार्यलय भोजपुरमा सम्पर्क गर्न आउनु होला , अन्यथा (ESMF) को नियम ३.५२ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २६ र २७ वमोजिम सडकको नाममा लगत कट्टा भई श्रेस्ता कायम हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

लगतकट्टा गर्नुपर्ने जग्गादाताहरुको विवरणको लागि तल दिइएको PDF file डाउनलोड गर्नुहोस्।

CDC notice

Skip to toolbar